Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Als de relatie tussen werkgever en werknemer verstoord raakt, is het van belang dat dit zo snel mogelijk in juiste banen wordt geleid.
Vroegtijdige juridische bijstand kan daarom voor beide partijen waardevol zijn. Wij staan u bij vanaf het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Wij denken met u mee, onderhandelen voor u over arbeidsvoorwaarden en ontbindingsvergoedingen en zijn scherp als het tot een procedure komt.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht worden de verhoudingen geregeld tussen particulieren c.q. ondernemers en overheidsorganen. Wij kunnen u behulpzaam zijn op het gebied van vergunningen, bezwaar- en beroepsprocedures en conflicten met de overheid.
U dient oplettend te zijn bij beslissingen van de overheid waarbij termijnen worden gesteld die u niet mag laten verstrijken. Het is daarom van groot belang dat u zich tijdig laat adviseren door een deskundige.
Recentelijk krijgt ons kantoor steeds meer te maken met procedures op grond van de Wet Veiligheidsonderzoeken. Meer en meer functies worden onderworpen aan een veiligheidsonderzoek. De Minister kan besluiten dat u hieraan niet (langer) voldoet zodat u uw werkzaamheden niet (meer) kan uitvoeren. Dit leidt niet alleen tot bestuursrechtelijke procedures maar kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor de relatie tussen de werkgever en de werknemer. Onze advocaten kunnen u in beide gevallen behulpzaam zijn.

Civiel Recht (algemeen)

Onze advocaten adviseren op het gebied van algemeen civiel recht, bij het aangaan en ontbinden van contracten, bij vorderingen en aansprakelijkheden.

Huurrecht

Onze advocaten staan zowel verhuurders als huurders van woon- en bedrijfsruimten bij. U kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten. Wij staan aan uw zijde bij geschillen over een huurovereenkomst, het onderhoud, onderhuur, renovatie, huurprijswijzigingen en ontruiming.

Ondernemingsrecht

Ondernemers staan soms niet stil bij de consequenties van hun activiteiten, die wel met het ondernemerschap te maken hebben, maar niet met hun ‘core business’. Maar als de ondernemer in dat opzicht niet voldoende alert is, kan besef te laat komen. ‘Voorkomen is altijd beter dan genezen’, zeggen de advocaten van ons kantoor. Wij beslechten liever geschillen door een minnelijke oplossing dan via langslepende en kostbare procedures. Daarmee zijn onze cliënten vaak niet gediend. Wij staan voor volledige begeleiding vanaf het oprichten van een onderneming tot aan de bedrijfsbeëindiging of bedrijfsoverdracht. Niet alleen wordt nagedacht over leveringsvoorwaarden, het opstellen van contracten of het omgaan met openstaande vorderingen. Ook bij het afwenden van schadeclaims en het voorkomen of oplossen van arbeidsconflicten kan een bedrijfsjuridisch ervaren advocaat de ondernemer tot grote steun zijn.

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht regelt alles binnen de sfeer van persoonlijke relaties zoals;

 • echtscheiding;
 • beëindiging samenleving of geregistreerd partnerschap;
 • ouderschapsplan;
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • vaststellen/wijziging kinder-/partneralimentatie;
 • vaststelling wijziging omgangs-/zorgregeling c.q. co-ouderschap;
 • ouderlijk gezag / gezagskwesties;
 • afstammingsrecht;
 • (stiefouder)adoptie;
 • (voornaams)wijziging;
 • erkenning;
 • vaststelling en ontkenning vaderschap;

Bij het beëindigen van een relatie moeten veel zaken geregeld worden zeker als er kinderen bij betrokken zijn; een zorgregeling voor de kinderen, alimentatie, boedelverdeling, afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract.

Onze advocaten beseffen dat het van belang is dat er met grote zorg met uw belangen wordt omgegaan. Wij doen dit dan ook op een betrokken en adequate wijze.

Mediation

Partijen kunnen een langdurige en kostbare procedure voorkomen door gezamenlijk te kiezen voor mediation. Hierbij treden onze advocaten op als (advocaat)scheidingsbemiddelaar. De (advocaat) scheidingsbemiddelaar begeleidt daarbij beide partners naar een voor beide zo goed mogelijke oplossing. Deze oplossing kan vervolgens in een scheidingsconvenant worden vastgelegd.

Internationale kinderontvoering

Steeds vaker wordt ons kantoor geconfronteerd met kwesties van internationale kinderontvoering. Hiervan is niet alleen sprake indien één van beide ouders zonder toestemming van de andere ouder een kind overbrengt naar een ander land, maar ook indien één van de ouders zonder toestemming van de andere ouder niet met het kind terugkeert uit het buitenland. Op dat moment zijn er niet alleen nationale maar ook internationale rechtsregels van toepassing en is het van belang dat u zich door een ervaren en deskundig advocaat op dit gebied laat bijstaan. Wij kunnen u hierbij op adequate en persoonlijke wijze adviseren en bijstaan in een eventuele procedure.

Strafrecht

Strafrecht is een belangrijke specialisatie van ons kantoor. Onze advocaten verlenen zowel de ondernemer als de particulier deskundige bijstand op dit gebied.

De overheid legt steeds meer beperkingen en regels op waardoor ook een ondernemer ongewild in aanraking kan komen met het strafrecht, te denken valt aan een economisch of fiscaal delict.

Particulieren kunnen eveneens op deskundige rechtsbijstand rekenen op het gebied van:

 • Algemeen Strafrecht
 • Jeugdstrafrecht
 • Opiumwet delicten
 • Wet Wapens en Munitie
 • Wegenverkeerswet
 • diefstal
 • oplichting
 • verduistering
 • mishandeling
 • zedendelicten
 • gewelds- en levensdelicten
 • fraudezaken
Bezoekadres:
Zandvoorterweg 60
2111 GX Aerdenhout
tel: (023) 524 84 12
email: info@kochheim.nl