Algemene voorwaarden

 1. Kochheim Coppes Van Dam Advocaten en Mediators zijn drie zelfstandige advocaten, die een openbare maatschap vormen. De advocaten handelen ieder voor eigen rekening en risico en oefenen hun rechtspraktijk uit onder de gezamenlijke naam Kochheim Coppes Van Dam Advocaten en Mediators. De afzonderlijke advocaten, ook indien zij als mediator optreden, zullen hierna worden aangeduid als Kochheim Coppes Van Dam Advocaten.
 2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan ťťn der advocaten (tevens in de hoedanigheid van mediator) van Kochheim Coppes Van Dam Advocaten wordt verstrekt, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 3. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 4. De verantwoording voor de behandeling van de zaak van de opdrachtgever ligt in handen van de advocaat van Kochheim Coppes Van Dam Advocaten die de opdracht persoonlijk heeft aanvaard.
 5. Uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door ťťn der advocaten van Kochheim Coppes Van Dam Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Kochheim Coppes Van Dam Advocaten voor alle aanspraken van derden terzake.
 6. De advocaten van Kochheim Coppes Van Dam Advocaten zullen bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliŽntenrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

  A. De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht bekende gegevens ter kennis te brengen aan diegene binnen het samenwerkingsverband van Kochheim Coppes Van Dam Advocaten voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

  B. De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie met Kochheim Coppes Van Dam advocaten gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook via het internet (e-mailverkeer).
 7. Kochheim Coppes Van Dam Advocaten zullen bij het inschakelen van derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens bij rolwaarnemers/procesadvocaten en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derde(n) zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Kochheim Coppes Van Dam Advocaten zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Kochheim Coppes Van Dam Advocaten zijn gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde(n) gelden of die door derde(n) worden bedongen te aanvaarden. Kochheim Coppes Van Dam Advocaten zullen deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derde(n) zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 8. Het honorarium van de behandelend advocaat zal worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals dat door Kochheim Coppes Van Dam Advocaten met de cliŽnt is afgesproken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daarnaast wordt ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) als onderdeel van het tarief, door Kochheim Coppes Van Dam Advocaten 6 % van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
 9. Tenzij de cliŽnt voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, wordt het honorarium voor de werkzaamheden door de behandelend advocaat op uurtarief bij voorkeur maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiervan kan bij de opdrachtbevestiging door Kochheim Coppes Van Dam Advocaten worden afgeweken.
 10. Te allen tijde kan door Kochheim Coppes Van Dam Advocaten een voorschot gevraagd worden voor het honorarium voor de door de behandelend advocaat verrichte of te verrichten werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 11. De door Kochheim Coppes Van Dam Advocaten voor de cliŽnt betaalde verschotten/kosten derden worden aan de cliŽnt steeds apart in rekening gebracht zodra deze kosten zich voordoen. Onder kosten derden wordt onder meer verstaan de kosten voor het inschakelen van een deurwaarder, rolwaarnemer, deskundige, de kosten voor uittreksels, griffierecht, buitenlandse faxen of het opvragen van medische informatie.
 12. Kochheim Coppes Van Dam Advocaten zijn gerechtigd om voor de voor te schieten kosten derden aan de cliŽnt een voorschot in rekening te stellen en de opdracht aan de derde(n) eerst te verlenen nadat het voorschot door de cliŽnt aan Kochheim Coppes Van Dam Advocaten is voldaan.
 13. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp zullen slechts die kosten in rekening worden gebracht, die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliŽnt komen. Dit betreft in ieder geval de eigen bijdrage op de toevoeging en (een pro rata deel van) de kosten derden, waaronder het griffierecht.
 14. Kochheim Coppes Van Dam Advocaten hanteren tenzij anders schriftelijk overeengekomen bij het aangaan van de opdracht een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling zijn Kochheim Coppes Van Dam Advocaten gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente en invorderingskosten in rekening te brengen.
 15. Werkzaamheden die voortvloeien uit het direct of indirect in ontvangst nemen van gelden in verband met een verleende opdracht worden tot de opdracht gerekend ook als deze werkzaamheden door een derde worden veroorzaakt.
 16. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kochheim Coppes Van Dam Advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.
  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Kochheim Coppes Van Dam Advocaten in de desbetreffende zaak door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadetoebrengende feit. In ieder geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van Ä 25.000,00.
 17. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan door de cliŽnt bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 18. Op alle overeenkomsten met Kochheim Coppes Van Dam Advocaten is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil kennis te nemen tussen een opdrachtgever en Kochheim Coppes Van Dam Advocaten.
 19. Alle geschillen die uit een opdracht aan Kochheim Coppes Van Dam Advocaten voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. Indien Kochheim Coppes Van Dam Advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij de optie om naast de op grond van dit beding bevoegde rechter te Haarlem het geschil aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Haarlem.

Bezoekadres:
Zandvoorterweg 60
2111 GX Aerdenhout
tel: (023) 524 84 12
email: info@kochheim.nl